loader
63123306
info@piejuraatkritumi.lv

Noslēdzies projekts „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”

2015-12-03

2015. gada 30. oktobrī, noslēdzās SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, īstenotais Eiropas Kohēzijas fonda projekts Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/008 „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība – II kārta”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 174 473, 44 (bez PVN), t.sk. ES KF finansējums EUR 2 698 302, 41, paša uzņēmuma finansējums EUR 476 171,03.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu Piejūras reģiona teritorijas pašvaldībās. Samazināt noglabājamo sadzīves atkritumu daudzumu, un palielināt šķiroto atkritumu apjomu, kas tiek nodoti otrreizējai pārstrādei. Samazināt atkritumu transportēšanas izmaksas un pilnveidot atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju aprīkojumu, kā arī pilnveidot atkritumu poligona “Janvāri” infrastruktūru.

 Projekta ietvaros uzbūvēti stikla uzkrāšanas apcirkņi sašķirotajiem atkritumiem – Jūrmalas, Tukuma un Rojas stacijās, kā arī izveidots kompostēšanas laukumu aprīkojums – Jūrmalas un Tukuma stacijās, un ierīkotas Eiropas Savienības prasībām atbilstošas inženierkomunikācijas. Jūrmalas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā uzbūvēta nojume – angārs, inženierkomunikācijas, ierīkotas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums.


Lai sekmīgi nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu un atkritumos esošu materiālu atdalīšanu, tika iegādātas tehnoloģiskās iekārtas un integrētas esošajās šķirošanas līnijās.

Projekta ietvaros ir izveidota poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma, uzbūvēta gāzes sūkņu stacija, spiediena regulēšanas stacija, kondensāta novadītājs, un iegādātas iekārtas, kas palielina infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudu. Veikta nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojumu piegāde un uzstādīšana. Tostarp, iegādāts riteņu frontālais iekrāvējs, iegādāti lielizmēra atkritumu konteineri un šķiroto atkritumu konteineri.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša poligona ekspluatācija, un nodrošināta sekmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība reģionā kopumā, samazinot atkritumu radīto ietekmi uz vidi, kas ļaus izpildīt saistošās ES un LR normatīvo aktu prasības.

 85% projekta „Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība - II kārta”  kopējām attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. 15% pašu finansējums.


PROJEKTA ADMINISTRATIVO, TEHNISKO UN FINANŠU VADĪBU NODROŠINA

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Inga Priede,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 29417255;

e-pasts:inga.priede@gmail.com


← Iepiekšējais raksts